- Privacy Policy

Privacy Policy

Pedicure Praktijk Yvonne hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Praktijk Yvonne houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

 

Als Pedicure Praktijk Yvonne zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Pedicure Praktijk Yvonne verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Declareren van de behandeling bij de zorgverzekeraar.
 • Het informeren van de personen d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Behandelovereenkomst;
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling Social Media:

 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Yvonne de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • VoorNaam;
 • AchterNaam:
 • Adresgegevens;
 • Postcode en Woonplaats
 • (zakelijk)Telefoonnummer;
 • (zakelijk)E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht:
 • BSNnr.
 • Naam huisarts of behandelt arts;
 • Relevante gegevens over gezondheid

 

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels)van uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Pedicure Praktijk Yvonne. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld. In sommige gevallen zullen we expliciet vragen om de foto’s met andere pedicures te mogen delen in een beveiligde omgeving of in artikelen in een vakblad. Pedicure Praktijk Yvonne zal u te allen tijde vragen of er foto’s gemaakt mogen worden en met welk doel.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Yvonne opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen
 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Bewaartermijn

Pedicure Praktijk Yvonne bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Pedicure Praktijk Yvonne van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten over uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vriendelijke groeten,

Pedicure Praktijk Yvonne

Yvonne Bos, eigenaresse